Privacy Policy - BL Accounting

Privacy Policy

/Privacy Policy
Privacy Policy2021-05-20T12:56:21+00:00

Inleiding 

B&L ACCOUNTING staat als accountantskantoor in voor de verwerking van heel wat gegevens, zo ook voor persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring helpt u ons privacybeleid te begrijpen en meer bepaalt welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom deze verzameld worden, hoe ze gebruikt worden en hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens garanderen. 

 1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

B&L ACCOUNTING NV, met haar maatschappelijke zetel te Miksebaan 150a, 2930 Brasschaat en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0544.746.951, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

De verantwoordelijke is ingeschreven bij het Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten (IAB) onder erkenningsnummer 224582. 

 1. VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’). 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS 

B&L ACCOUNTING verwerkt alleen de persoonsgegevens die de betrokkene of zijn aanverwanten zelf heeft / hebben verstrekt, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier, e-mail, telefonisch contact, e.a.: 

 • Identificatiegegevens: de naam en voornaam, burgerlijke staat, geboortedatum, adres, werkgever, hoedanigheid, telefoonnummer en e-mailadres, nationaal nummer en ondernemingsnummer; 
 • Biometrische gegevens (kopie van elektronische identiteitskaart of van het paspoort); 
 • Bankgegevens nodig voor de uitvoering van de opdracht door het kantoor, zoals de IBAN- en BIC/SWIFT-bankrekeningnummers; 
 • Facturatiegegevens; 
 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 • Communicatie tussen de cliënt en B&L ACCOUNTING; 
 • In het kader van de aangifte van de personenbelasting via Tax – on – web: kinderen, lidmaatschap van een vakbond of een politieke organisatie, medische gegevens;  
 • Elk ander persoonsgegeven dat nodig is om de opdracht te kunnen uitvoeren en dewelke de cliënt zelf beslist over te maken 

B&L ACCOUNTING kan ook persoonsgegevens verwerken die niet door de cliënt verstrekt worden: 

 • Persoonsgegevens die door de cliënt werden overgemaakt en die slaan op zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers; 
 • Persoonsgegevens afkomstig van openbare bronnen, zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan en de Nationale Bank van België (balanscentrale); 

B&L ACCOUNTING kan, in het kader van de opdracht voor zijn cliënt, ook bepaalde gegevens verzamelen via andere bedrijven, onder meer wanneer deze afkomstig zijn van volgende bronnen: 

 • Andere bedrijvend die op onze diensten een beroep willen doen in het kader van een zaak die u betreft (bv als derde, medecontractant, aandeelhouder, …); 
 • Rechtsmachten; 
 • Gerechtsdeurwaarders of notarissen; 
 • De belastingadministratie of sociale administratie. 
 • De klanten / leveranciers 
 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Voor elke verwerking worden alleen de gegevens die relevant zijn voor het nastreven van de betrokken doeleinde verwerkt. De verwerking bestaat uit elke bewerking op een persoonsgegeven. 

Deze gegevens worden alleen aan onderaannemers, ontvangers en/of derden overgemaakt voor zover dit nodig is in het kader van volgende doeleinden met desbetreffende rechtsgrond. 

DOELEINDENRECHSTGROND
Compliance met geldende wetgeving 
Wettelijke verplichting 
Verplichtingen t.a.v. Belgische en buitenlandse overheden 
Wettelijke verplichting / Rechtmatig belang  
Het uitvoeren van de opdracht en het aanbieden van de diensten van B&L ACCOUNTING
Uitvoering overeenkomst 
Beheer van aanvragen tot informatie
Toestemming / Uitvoering overeenkomst 
Analyseren, aanpassen en verbeteren van de werking van B&L ACCOUNTING & de Website 
Gerechtvaardigd belang = verbetering is noodzakelijk voor de belangen van B&L; 
Klantenbeheer 
Uitvoering overeenkomst 
Alle andere diensten dewelke u heeft verzocht 
Uitvoering overeenkomst 
Elke andere reden waarvoor de cliënt uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven
Toestemming 
 1. DOORGIFTE 

Persoonsgegevens worden door B&L ACCOUNTING alleen verwerkt voor intern gebruik voor de doeleinden hierboven beschreven. Er is geen sprake van verhuur of verkoop van uw persoonsgegevens aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden. 

5.1 Mededeling aan andere derden dan dienstverleners

B&L ACCOUNTING kan persoonsgegevens doorgeven op verzoek van elke wettelijk bevoegde overheid of uit eigen beweging, als het te goeder trouw meent dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of goederen van het kantoor, zijn cliënten, zijn website en/of uzelf te verdedigen en/of te beschermen.

5.2 Mededeling aan derden-dienstverleners 

B&L Accounting doet een beroep op derden-dienstverleners: 

 • Wij gebruiken een e-boekhoudsoftware en een bijhorend portaal; 
 • Wij doen beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (bedrijfsrevisor, notaris, …) 

B&L Accounting kan persoonlijke informatie van zijn cliënten meedelen aan derden voor zover die informatie nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met zijn cliënten. In dit geval delen die derden de informatie niet aan andere derden mee, behalve in één van de volgende situaties: 

 • De mededeling van die informatie door die derden aan hun leveranciers of onderaannemers is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst; 
 • Wanneer die derden er door de geldende wetgeving toe gehouden zijn om sommige inlichtingen of sommige documenten aan de bevoegde overheden mee te delen op het gebied van de strijd tegen het witwassen van geld, en, in het algemeen, aan elke bevoegde publieke overheid. 

De mededeling van die informatie aan de voornoemde personen moet in alle omstandigheden beperkt worden tot die informatie welke strikt noodzakelijk of vereist is door de geldende wetgeving. 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

B&L ACCOUNTING heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen welke betrekking hebben zowel op het verzamelen als bewaren van  gegevens om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen en, voor zover mogelijk, het volgende te verhinderen: 

 • Ongeoorloofde toegang tot of wijziging van die gegevens; 
 • Ongepast gebruik of de verspreiding van die gegevens; 
 • Onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies van die gegevens. 

Deze procedures zijn ook van toepassing op alle onderaannemers waarop het kantoor een beroep doet. 

In dit opzicht hebben de werknemers, aandeelhouders of medewerkers van B&L ACCOUNTING die toegang hebben tot die gegevens een strenge geheimhoudingsplicht. 

B&L ACCOUNTING kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden in geval van diefstal of verduistering van die gegevens door een derde ondanks de ingevoerde beveiligingsmaatregelen. 

 1. BEWARINGSTERMIJN PERSOONSGEGEVENS 

  7.1 Persoonsgegevens die het kantoor moet bewaren krachtens de Wet van 18 september 2017 

Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten.

Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18 september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.

 7.2 Andere persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving, behalve voor wat de persoonsgegevens betreft die B&L ACCOUNTING langer moet bewaren op basis van een specifieke wetgeving of in geval van een hangend geschil waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn.

 7.3 Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

 1. UW RECHTEN 

In overeenstemming met de reglementering op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over de volgende rechten: 

 • Het recht om te worden geïnformeerd over de doeleinden van de verwerking en over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; 
 • Het recht op inzage: u heeft het recht om op elk moment te vragen of uw gegevens verzameld werden, voor hoelang en met welk doel; 
 • Het recht op bezwaar: u kan op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door B&L ACCOUNTING; 
 • Het recht op rectificatie: u heeft het recht om op elk moment op eenvoudig verzoek te vragen dat uw foutieve of onvolledige gegevens gecorrigeerd of aangevuld worden; 
 • Het recht op beperking van de verwerking: u kan een beperking van de verwerking van uw gegevens vragen. Dit betekent dat de gegevens in kwestie moeten worden ‘gemarkeerd’ in het informaticasysteem van B&L ACCOUNTING en dat ze gedurende een bepaalde periode niet kunnen worden gebruikt. 
 • Het recht op wissing van de gegevens: Dit is het zogenaamde recht op vergetelheid. Onder voorbehoud van de door de wet bepaalde uitzonderingen, heeft u het recht om te vragen dat uw gegevens gewist worden met uitzondering van die welke B&L ACCOUNTING moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting. 
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kan vragen dat uw gegevens worden overgemaakt in een ‘gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat’. Ook kan u vragen om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken. 

Het recht op indienen van een klacht: u kan steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

In toepassing van de Wet van 18 september 2017, dienen we te wijzen op artikel 65 van die desbetreffende Wet inzake de persoonsgegevens van onze cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten. 

Concreet, voor het toepassen van uw rechten, kan u steeds een schriftelijk verzoek richten, samen met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort aan de verwerkingsverantwoordelijke, per e-mail: sofie@blaccounting.be of per gewone brief aan adres van B&L ACCOUNTING. 

 1. KLACHTEN 

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door B&L ACCOUNTING kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met adres te Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: +32 (0)2 274 48 00, fax: +32 (0)2 274 48 35 of via e-mail contact@apd-gba.be

 1. WIJZIGINGEN 

B&L ACCOUNTING houdt zich het recht voor onderstaande privacyverklaring te wijzigen of aan te passen mits het u hiervan op de hoogte brengt via de website van B&L ACCOUNTING of per e-mail. 

Een wijziging of aanpassing kan gebeuren om te voldoen aan nieuwe wetgeving en/of regelgeving die van toepassing is op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en beslissingen van de hoven en rechtbanken over deze kwestie. 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 30 juni 2020.  

 1. GEBRUIK VAN COOKIES 

De website van B&L ACCOUNTING maakt gebruik van cookies, waarvoor wij verwijzen naar onze cookie policy

 1. TOEPASSELIJK RECHT 

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Antwerpen (België).

 1. CONTACT 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft in verband met ons beleid ter bescherming van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met de contactpersoon, mevrouw Sofie Vervloet op het adres Miksebaan 150A te 2930 Brasschaat, of via het mailadres sofie@blaccounting.be. Indien u bijkomende algemene informatie wenst betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met de Commisie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, op het telefoonnummer: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be)


1 Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contacten.

2 Verplichtingen t.a.v. de Belgische overheid, buitenlande overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale (bv BTW-listings, fiscale fiches) en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee werden belast persoonsgegevens te verwerken.

3 Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten.