1. Algemene Voorwaarden - BL Accounting

1. Algemene Voorwaarden

/1. Algemene Voorwaarden
1. Algemene Voorwaarden2021-05-20T12:44:49+00:00

1.1 Toepassingsgebied 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. 

De beroepsbeoefenaar behoudt zich steeds het recht voor opdrachten te weigeren. 

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. 

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangesproken voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard. 

1.2. Duur en einde van de samenwerking 

1.2.1 Recurrente opdrachten 

Onder recurrente opdrachten wordt verstaan: alle opdrachten die een repetitief karakter hebben en die dus niet vallen onder de definitie voorzien in punt 1.2.2. van ‘niet-recurrente opdrachten’ 

De overeenkomst voor recurrente opdrachten wordt in principe aangegaan voor een onbepaalde periode. 

De samenwerking kan door beide partijen op elk moment opgezegd worden door middel van een opzegging, hetzij per brief, per mail of per aangetekend schrijven. Er zal bij de beëindiging van de samenwerking steeds overlegd worden welke werkzaamheden er nog wenselijk zijn, zodat er op een respectabele manier kan afgesloten worden. Uiteraard gebeurt er achteraf nog een laatste afrekening van de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief de overdrachtwerkzaamheden.  

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van deze overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.2.2 Niet – recurrente opdrachten 

Onder niet-recurrente opdrachten wordt verstaan: een niet repetitief eenmalige opdracht die na uitvoering ervan afgelopen is. 

De duur van de overeenkomst voor niet – recurrente opdrachten wordt geacht bepaald te zijn. Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties. 

De cliënt heeft het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerde werkzaamheden; alles wat de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen. 

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25% van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht. 

1.3 Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en) 

1.3.1

In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

  • Omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen; 
  • Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroepsnormen en deontologische normen onmogelijk maken; 
  • De kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden en in de opdrachtbrief; 
  • In geval van een insolventieprocedure, ontbinding, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van de cliënt. 

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliënt te worden meegedeeld. 

Naargelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning van de cliënt. 

Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen. 

1.3.2

In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 

1.3.3

De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien de beroepsbeoefenaar kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren. Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de beroepsbeoefenaar.

1.4 Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 1.7 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte, hetzij per brief, per mail of per aangetekend schrijven.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop. 

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

1.5 Rechten en plichten van de partijen

1.5.1 Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis. 

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. 

De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

De beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig de geldende wetgeving, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 

1.5.2 Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe: 

  • de beroepsbeoefenaar alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
  • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
  • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de beroepsbeoefenaar;
  • indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
  • na te gaan of de door de beroepsbeoefenaar geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.
1.5.3 Verbod op afwerving

De cliënt en de beroepsbeoefenaar verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en de beroepsbeoefenaar, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15.000,00 EUR, onverminderd kan een hogere schadevergoeding worden bedongen.  

1.6 Erelonen 

1.6.1 Bepaling van de erelonen en kosten 

De erelonen en kosten worden vastgesteld in deze overeenkomst, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. Wij verwijzen naar het voorstel tot samenwerking waarin de erelonen op basis van het geleverde werk vastgesteld worden. 

Indien voor bepaalde werkzaamheden een aparte opdrachtbrief opgesteld wordt, heeft voor de prestaties die worden verricht conform de opdrachtbrief, de prijszetting vermeld in de opdrachtbrief voorrang op de prijszetting bovenvermeld. 

1.6.2 Betalingsvoorwaarden 

Voor de betalingstermijn verwijzen wij naar de betalingstermijn zoals overeengekomen in de onderlinge overeenkomst, zijnde het voorstel tot samenwerking. 

Hieronder vindt U de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op onze facturen. 

“Hartelijk dank voor het respecteren van onze betalingstermijnen. Elke factuur is te betalen op haar vervaldatum contant en zonder korting. Bij niet betaling binnen die betaaltermijn zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR. Daarenboven zullen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij niet-volledige betaling conventionele verwijlintresten verschuldigd zijn ten belopen van 8 % op jaarbasis.”

Elke vertraging die niet toe te schrijven is aan de beroepsbeoefenaar bij de uitvoering van zijn opdracht vormt geen reden tot het niet – factureren van de maandelijkse forfaitaire facturatie. 

1.6.3 Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen schriftelijk hetzij per brief, per mail of per aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

1.7 Aansprakelijkheid

1.7.1 Beperking van de aansprakelijkheid 

De beroepsbeoefenaar ziet ertoe dat de diensten worden geleverd in overeenstemming met de deontologische normen en andere beroepsnormen van het Instituut en rekening houdend met de geldende wet – en regelgeving bij de uitvoering van de opdrachten. 

De beroepsbeoefenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele latere wijzigingen – eventueel met terugwerkende kracht – van deze wettelijke en regelgevende bepalingen. 

Bovendien kan de beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor de vergissingen en beroepsfouten die door om het even wie zouden begaan zijn voordat de onderhavige overeenkomst van kracht werd. 

Tot slot kan, in overeenstemming met het gewoonterecht, de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden ingeroepen voor opdrachten waarvan werd aangetoond dat deze door hem werden aanvaard. 

Er wordt van de beroepsbeoefenaar en de cliënt ook gevraagd om wederzijds, en zo veel mogelijk schriftelijk, hun bezwaren, opmerkingen, aanbevelingen en adviezen aan elkaar kenbaar te maken. 

1.7.2 Verzekering van de beroepsbeoefenaar 

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft beroepsbeoefenaar zijn professionele burgerlijke aansprakelijkheid laten dekken door een verzekeringscontract dat is goedgekeurd door de Raad van het Instituut. 

De dekking is beperkt tot de geleden schade en tot maximaal 5 keer het bedrag van de gefactureerde honoraria voor de dienstverleningen die aan de oorsprong liggen van de schade.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. 

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten. 

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling. 

1.8 Bewaring stukken

De cliënt staat in voor de bewaring van de hem door de beroepsbeoefenaar overgemaakte boekhoudkundige stukken en bescheiden, en dit gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen.

1.9 Beroepsgeheim en witwassen geld 

De beroepsbeoefenaar en zijn mandatarissen of medewerkers worden geacht in het kader van de hen toevertrouwde opdrachten het beroepsgeheim, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving na te leven. 

In afwijking daarvan, is de beroepsbeoefenaar van zijn beroepsgeheim ontheft in het kader van het wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 

De cliënt bevestigt dat hij op de hoogte is van het feit dat de beroepsbeoefenaar onderworpen is aan de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële systeem voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme en hij verbindt zich ertoe om hem onmiddellijk alle informatie en/of documenten te bezorgen die vereist zijn in het kader van deze wetgeving. 

1.10 Privacy – verwerking van de gegevens 

De cliënt bevestigt dat hij de voorwaarden van de privacyverklaring van de beroepsbeoefenaar met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft en dat hij op de hoogte gebracht werd van het feit dat de privacyverklaring op ieder moment kan geraadpleegd worden via de website van de beroepsbeoefenaar. 

De beroepsbeoefenaar verklaart passende maatregelen genomen te hebben teneinde de privacy en beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen.

1.11 De nietigheid 

De eventuele nietigheid van 1 van deze bepalingen van deze onderhavige algemene voorwaarden heeft nooit de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, die onverkort van toepassing blijven. 

1.12 Kennisname Algemene voorwaarden 

De beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor steeds de algemene voorwaarden aan te passen indien zich dit opdringt om bepaalde aanpassingen door te voeren. 

De meest recente versie van de Algemene voorwaarden wordt opgenomen op de website van de beroepsbeoefenaar www.blaccounting.be. De cliënt wordt verondersteld steeds kennis te hebben van de meest recente versie. 

1.13 Afwijkingen Algemene voorwaarden 

Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken bij schriftelijke bijzondere overeenkomst. 

1.14 Overmacht 

Elke partij is van haar verplichtingen ontheven voor zover en zolang de uitvoering ervan door overmacht onmogelijk wordt gemaakt. De partij die zich op een overmacht wil beroepen, moet zonder verwijl de andere partij van het begin en het einde van dergelijke omstandigheid in kennis stellen. 

Voor de toepassing van deze clausule wordt o.a. als overmacht beschouwd : staking, brand, energiebeperking, overstroming, waterschade, uitzonderlijke zware regen- of sneeuwval of stormen of elke andere natuurramp, en meer algemeen alle omstandigheden los van de wil van de partijen die één van de partijen beletten haar verplichtingen na te komen. 

Als de omstandigheid van overmacht langer dan 3 maanden duurt, is elke partij gerechtigd het contract / de bestelling schriftelijk te verbreken zonder latere aansprakelijkheid op zich te nemen. De beroepsbeoefenaar is ook bevrijd van elke aansprakelijkheid ingeval van overmacht.

1.15 Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst. 

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd.

Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.